Copyright (©) 2013 L. I. Belchinskaya, O. Yu. Strelnikova, N. A. Khodosova, F. Ressner