Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Хімія, фізика та технологія поверхні?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Правила для авторів(скачати )

Журнал «Хімія, фізика та технологія поверхні» приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті, а також короткі повідомлення, які відповідають тематиці видання: теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних і біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних і хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

 Питання про відповідність статті профілю журналу вирішує редакційна колегія. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції. Ми використовуємо одностороннє «сліпе» рецензування.

 Загальні вимоги

Граничний обсяг статті – 20 сторінок, короткого повідомлення – 6 сторінок (включаючи рисунки і таблиці). Обсяг замовних і оглядових статей не обмежується. Рукопис статті, підписаний всіма авторами, надається у двох примірниках українською або англійською мовами. Він має містити шифр УДК (за станом на 2013 рік) або PACS, назву статті, анотацію (мовою статті), ключові слова (не більше 10), текст із розміщеними в ньому рисунками і таблицями, назву статті та її резюме англійською мовою (в кінці кожного резюме наводяться ключові слова (не більше 10)), перелік бібліографічних посилань.

У зв’язку з тим, що видання журналу здійснюється за допомогою комп’ютерної видавничої системи, необхідно одночасно з паперовим варіантом надіслати рукопис в електронному вигляді (текст набирати в редакторі MS Word (doc, docx)) на адресу: lenatop@ukr.net або chemphystech@isc.gov.ua.

Автори мають переважно використовувати фізичні одиниці та позначення, прийняті в Міжнародній системі одиниць СІ, а також термінологію IUPAC для назв хімічних сполук і методів дослідження.

В тексті статті, включаючи таблиці та підписи рисунків, всі числові величини представляють у вигляді, де дробова частина відділяється від цілої крапкою, а не комою.

Не можна одночасно наводити  величини (в межах однієї статті) температур у шкалах °C та К; енергетичны величини у кДж та ккал.

Одночасно з рукописом необхідно направити до редакції супровідний лист від авторів, договір про передачу авторських прав, відомості про авторів (форми представлено на сайті журналу www.cpts.com.ua, окремо вказати автора, з яким редакція буде вести переписку та переговори). Автори можуть направити також інші документи, що підтверджують виконання роботи в конкретному закладі та згоду цього закладу на публікацію матеріалів дослідження. Невиконання правил оформлення рукопису є підставою для відхилення статті.

Контактному автору надсилається коректура статті для внесення необхідних виправлень. Після доробки статті (за рекомендацією рецензента або редколегії), автори зобов’язані дати відповідь на всі зауваження, і разом із виправленнями (в електронному вигляді) повернути до редакції. Строки доробки не можуть перевищувати 1 місяць для авторів із України та 2 місяці для авторів з інших країн.

Текст статті необхідно ретельно відредагувати.

Всі скорочення мають бути розшифровані, за винятком невеликої кількості загальновживаних.

Після макетування прийнятої до друку статті, відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має направити свої поправки протягом трьох робочих днів від дати відправлення листа редакцією. Якщо редакція не одержує авторську відповідь протягом трьох робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

Після публікації відповідальному автору надсилають електронною поштою остаточний PDF–файл статті (персональна копія автора).

Структура рукопису

Текст рукопису (шрифт Times New Roman) набирається через 1 інтервал на сторінках формату А4 (210×297 мм). Поля сторінок – верхнє та нижнє по 3,0 см, а праве та ліве по 2,2 см. Схема побудови статті: (1) ліворуч курсивом (10 пт) наводиться індекс УДК або PACS; (2) вказуються ініціали та прізвища авторів (напівжирний, 12 пт, по центру); (3) пропускається 1 рядок (10 пт); (4) великими літерами набирається назва статті (напівжирний, 16 пт, по центру); (5) пропускається рядок (10 пт); (6) наводиться назва організації (організацій), де виконано роботу, а також поштова та електронна адреса (адреси) (10 пт, курсив, по центру); (7) пропускається рядок (10 пт); (8) дається анотація мовою статті (10 пт, курсив) з ключовими словами (до 10); (9) пропускається 1 рядок (10 пт); (10) далі йде текст статті разом з таблицями та рисунками (11 пт), причому рекомендується провадити рубрикацію роботи, вказуючи заголовки (великими літерами, 11 пт); (11) додається назва статті (напівжирний, 12 пт, по центру), ініціали та прізвища авторів (напівжирний, 10 пт, по центру), наводиться назва організації (організацій), де виконано роботу, а також поштова та електронна адреcа (адреси) (10 пт, курсив, по центру), резюме англійською (включно з ключовими словами) мовою (курсив, 10 пт); (12) наводиться список цитованої літератури.

Анотація статті

Резюме має бути представлено в розширеному вигляді (щонайменше 1800 знаків). Анотація має бути чітко структурована: новизна, мета дослідження, матеріали, висновки (тобто власне вся стаття, вміщена в короткий реферат.

Треба мати на увазі, що анотація є для читачів важливим джерелом інформації про статтю. Вони за анотацією оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи.

Авторське резюме покликане виконувати функцію, незалежно від статті, джерела інформації. Як допомогу для написання анотацій, можна рекомендувати наступні правила. Авторське резюме є коротким викладом роботи, який публікується у відриві від основного тексту і, отже, має бути зрозумілим. Воно має викладати істотні факти, не перебільшувати або містити матеріал, відсутній в основній частині. Авторська анотація включає:

  1. Мету (предмет, тему) роботи у стислій формі;
  2. Метод або методологію проведення роботи;
  3. Результати роботи описуються гранично точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому надається перевага новім результатам і даним тривалого значення, важливим відкриттям, висновкам, які відкидають існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Бібліографічні посилання

Перелік бібліографічних посилань складається в порядку згадування в тексті, де вони позначаються порядковим номером. На ненадруковані матеріали посилання неприпустимі.

Для статей обов’язково вказуються всі співавтори.

Кількість посилань на роботи будь-якого автора не може перевищувати 10% від загальної кількості посилань.

У статті англійською мовою при цитуванні англомовних видань, перекладених на українську або росыйську мову, дається посилання на оригінальне видання; при цитуванні джерел українською або росыйською мовою в кінці вказується (in Ukrainian / in Russian). Однак, якщо такі джерела мають переклад на англійську мову, вказуються вихідні дані англомовного видання.

Якщо стаття подається українською мовою, то наводяться два списки літератури.

Перший (ЛІТЕРАТУРА) та другий (REFERENCES) списки літератури дублюють одне одного та оформлені згідно наступного зразка:

ЛІТЕРАТУРА

REFERENCES

Статті в періодичних виданнях (журналах та збірниках)

Georgakilas V., Otyepka M., Bourlinos A.B. et al. Functionalization of graphene: covalent and non-covalent approaches, derivatives and applications // Chem. Rev. – 2012. – V. 112, No 11. – P. 6156–6159.

Georgakilas V., Otyepka M., Bourlinos A.B. Chandra V., Kim N., Kemp K.C., Hobza P., Zboril R., Kim K.S. Functionalization of graphene: covalent and non-covalent approaches, derivatives and applications. Chem. Rev. 2012. 112(11): 6156.

Соловьев С.А., Курилец Я.П., Орлик С.Н. и др. Окисление мелкодисперсного углерода на нанесенных оксидных катализаторах // Теорет. эксперим. химия. – 2003. – Т. 39, № 5. – С. 317–322.

Soloviev S.A., Kurilets Ya.P., Orlik S.N., Pavlikov V.N., Garrnash E.P. Oxidation of finely dispersed carbon on coated oxide catalysts. Theor. Exp. Chem. 2003. 39(5): 330.

Гончарук В.В., Смирнов В.Н., Сыроешкин А.В., Маляренко В.В. Кластеры и гигантские гетерофазные кластеры воды // Хімія та технологія води. – 2007. – № 1. – С. 3–17.

Goncharuk V.V., Smirnov V.N., Syroyeshkin A.V., Malyarenko V.V. Clusters and gigantic heterophase water clusters. J. Water Chem. Technol. 2007. 29(1): 1.

Гічан О.І. Бістабільні стани на зарядженій міжфазній межі // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. - Т. 5, № 2. - С. 129–135.

Gichan O.I. Bistable states at electrified interface. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2014. 5(2): 129. [in Ukrainian].

Книги

Реми Г. Курс неорганической химии. Т.1. – Москва: Мир. – 1972. – 824 с.

Remy H. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Band 1. (Leipzig: AkademischeVerlagsgesellschaft, 1970).

Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. В 2-х частях.Ч. 2. – Москва: Мир, 1987. – 445 c.

Lever A.B.P. Inorganic Electronic spectroscopy. (Amsterdam: Elsevier Science, 1986).

Johnson S., Nguyen V., Coder D. Assessment of Cell Viability // Current Protocols in Cytometry. – NY: Core Publ., John Wiley & Sons, Inc., 1997. – 378 р.

Johnson S., Nguyen V., Coder D. Assessment of Cell Viability. In: Current Protocols in Cytometry. (NY: Core Publ., John Wiley & Sons, Inc., 1997).

Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений А4В6. – Москва: Наука, 1975. – 195 с.

Abrikosov N.Kh., Shelimova L.Ye. Semiconductor materials based on compounds of A4B6. (Moscow: Nauka, 1975). [in Russian].

Автореферат дисертації

Иванов М.И. Исследование термодинамических свойств двойных жидких сплавов серебра с редкоземельными металлами: автореф. дис. ... канд. химич. наук. 02.00.04 / Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.

Ivanov M.I. Ph.D (Chem.) Thesis. (Kyiv, 1984). [in Russian].

Перминова И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот: автореф. дис. … д-ра хим. наук: 02.00.02 / МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2000. – 50 с.

Perminova I.V. Doctoral (Chem.) Thesis. (Moscow, 2000). [in Russian].

Матеріали конференцій

Konovalenko A.A. New antennas and methods for the low frequency stellar and planetary radio astronomy // Planetary, Solar and Heliospheric Radio Emissions (PRE VII): Proc. 7th Int. Workshop (Sept. 15, 2010, Graz, Austria). – P. 521.

Konovalenko A.A. New antennas and methods for the low frequency stellar and planetary radio astronomy. In: Planetary, Solar and Heliospheric Radio Emissions (PRE VII). Proc. 7th Int. Workshop (Sept. 15, 2010, Graz, Austria). P. 521. 

Иони Ю.В., Ткачев С.В. Применение композита на основе наночастиц Rh на поверхности модифицированного оксида графена в качестве катализатора в реакции гидроформилирования // Ломоносов-2013: тез. докл. Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Москва, 2013. – С. 34.

Ioni Y.V., Tkachev S.V. Use of a composite nanoparticle Rh on surface modified graphene oxide as a catalyst in the hydroformylation reaction. In: Lomonosov-2013: Proc. Int. Conf. (Moscow, 2013). P. 34. [in Russian].

Патент

U.S. Patent 4094951. Composites of oxidized graphite material and expanded graphite material / Ishikawa T., Kanemaru T., Teranishi H., Onishi K. – Опубл. 1978.

Patent US 4094951. Ishikawa T., Kanemaru T., Teranishi H., Onishi K. Composites of oxidized graphite material and expanded graphite material. 1978.

Пат. UA 78047 U. Кисневий електрод для джерел струму на основі відновленого оксиду графену / Данилов М.А., Слободянюк І.O., Русецкий І.A., Колбасов Г.І. – Опубл. 2013.

Patent UA 78047. Danilov M.A., Slobodianiuk I.O., Rusetsky I.A., Kolbasov G.Y. Oxygen electrode for current sources based on reduced graphene oxide. 2013.

Пат. 2365617 РФ. МПК C10L 1/02, C10L 1/18, C10L 10/10. Октаноповышающая добавка к бензину / Варфоломеев С.Д., Никифоров Г.А., Вольева В.Б., Макаров Г.Г., Трусов Л.И. – Опубл. 2009.

Patent RF 2365617. Varfolomeev S.D., Nikiforov G.A., Vasilyev V.B., Makarov G., Trusov L.I. Step-up an antiknock value addition to petrol. 2009.

Інше 

Доклиническое изучение энтеросорбентов: Методические рекомендации. Минздрав Украины. Гос. Экспертный центр МЗ Украины. – Киев, 2010. – 56 c.

Pre-clinical study of enterosorbents. Regulatory Document of Ministry of Health of Ukraine. 2010.

ДСТУ 2251-93. Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент. [Введен 01.01.1995].

State Standard of Ukraine. (DSTU 2251-93).

ГОСТ 8.134-98. Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала pH водных растворов. Межгосударственный стандарт. [Введен 1999-07-01]. – Москва: Изд-во стандартов ИПК, 1998. – 11 с.

Interstate Standard (GOST 8.134-98). State system for ensuring the uniformity of measurements. pH Scale for aqueous solutions.http://docs.cntd.ru/document/gost-8-134-98-gsi.

ЛIТЕРАТУРА і REFERENCES оформляють у вигляді списків, які йдуть одне за одним (розмір 10 пт).

 

Таблиці

Таблиці, якщо їх декілька, нумеруються. Заголовки граф необхідно писати повністю напівжирним шрифтом, без скорочень, із зазначенням одиниць виміру. В таблицях (10 пт) треба розміщувати лише змінні величини, постійні умови експериментів наводяться в тексті або заголовку таблиці в дужках. Примітки до таблиці друкуються безпосередньо після неї. Необхідно уникати громіздких таблиць (що займають понад 2/3 сторінки, включаючи заголовки і примітки) і таких, що не можна розмістити на сторінці горизонтально.

 

 

Ілюстрації

Рисунки (лише в чорно-білому виконанні) надаються в електронному вигляді окремими файлами (розміром до 7,8х7,8 см, формати BMP, JPEG, WMF, TIFF, OPJ). Якщо група рисунків (а, б, в, ...) об’єднується одним підписом, кожний рисунок виконується у вигляді окремого файлу. Графіки будують без координатної сітки. Надписи на рисунках (шрифт Times New Roman, 10 пт) мають бути стислими, їх необхідно по можливості замінювати цифрами або літерами, які розшифровуються в підписах до них. Криві нумеруються арабськими цифрами або літерами. Однотипні криві виконуються в однаковому масштабі на одному рисунку. Рекомендується застосовувати декілька масштабних шкал для об’єднання різних кривих в один рисунок. Зображення на рисунках структурних та інших формул є небажаним. Підписи до рисунків даються окремим файлом (10 пт).


Формули 

Формули необхідно набирати в редакторах формул Equation або MatType. Статті з формулами, вписаними від руки, до друку не приймаються.

 

Поштова адреса редакції: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, редакція журналу “Хімія, фізика та технологія поверхні”, вул. Генерала Наумова, 17, Київ 03164, Україна.

 

 

 Відомості про авторів(скачати)

 

Положення про авторські права

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам