Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011, 2 (3), 289-295.

Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок сполук АIVВVI в рамках моделі ПетріцаD. M. Freik, B. S. Dzundza, Yu. V. Klanichka, V. V. Bachuk, Ya. S. Yavorsky

Анотація


Наведено аналіз електричних схем-аналогів для визначення кінетичних параметрів поверхонь міжфазних меж і об'єму тонких плівок у рамках двошарової моделі Петріца. Досліджено електричні властивості приповерхневих шарів для свіжовирощених, відпалених у вакуумі та атмосфері кисню, а також при тривалій витримці на повітрі тонких плівок халькогенідів свинцю. Отримані результати пояснено на основі фізико-хімічних процесів, пов'язаних з фракціюванням наважки, ревипаровуванням халькогену та акцепторним впливом кисню.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zemel J.N. Recent developments epitaxial IV-VI films // J. Lumin. – 1973. – V. 7. – P. 524–541.

Поверхностные свойства твердых тел / под. ред. М. Грина. – Москва: Мир, 1972. – 432 с.

Фреик Д.М., Галущак М.А., Межиловская Л.Й. Физика и технология тонких пленок. – Львов: Вища школа, 1988. – 182 с.

Vaya P.R., Majht J., Gopalam B.S.V., Dattatrepan C. Thickness dependence of hall mobility of HWE grown PbTe films // Phys. Status Solidi А. – 1985. – V. 87. – P. 341–350.

Бойков Ю.А., Кутасов В.А. Влияние приграничных слоев на свойства тонких пленок теллурида свинца // Физика твердого тела. – 1983. – Т. 25, № 10. – С. 2984–2987.

Фреїк Д.М., Чобанюк В.М., Никируй Л.І. Напівпровідникові тонкі плівки – стан проблеми // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – Т. 7, № 2. – С. 405–417.

Petritz R.L. Theory of an experiment for measuring the mobility and density of carriers in the space-charge region of a semiconductor surface // Phys. Rev. – 1958. – V. 110. – P. 1254–1262.

Венгренович Р.Д., Іванський Б.В., Москалюк А.В. До теорії Ліфшица-Сльозова-Вагнера // Фізика i хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, №1. – С. 19–23.

Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений AIVBVI. – Москва: Наука, 1975. – 196 с.

Рувінський Б.М. Просторово-часовий розподіл компонентів приповерхневого шару плівок халькогенідів свинцю при вакуумному відпалі // Вісник Прикарпатського університету. Мат. Фіз.. – 2000. – № 1. – С. 61–66.

Фреїк Д.М., Прокопів В.В., Галущак М.О. та ін. Кристалохімія і термодинаміка дефектів у сполуках AIVBVI. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 164 с.
Copyright (©) 2011 D. M. Freik, B. S. Dzundza, Yu. V. Klanichka, V. V. Bachuk, Ya. S. Yavorsky

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.