Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (1), 82-88.

Явища переносу в парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на поверхні слюдиD. M. Freyik, B. S. Dzundza, Ya. S. Yavorskyy, T. S. Lyuba, O. N. Matkivskiy

Анотація


Досліджено залежність структурних характеристик та електричних властивостей тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 складів 1, 3, 5 мол. % Bi2Te3, осаджених у відкритому вакуумі на поверхню свіжих сколів (0001) слюди-мусковіт, від їх товщини d=(0.1–1) мкм. Визначено ефективну довжину вільного пробігу носіїв заряду і встановлено домінуючий механізм їх розсіювання. У рамках двошарової моделі Петріца оцінені термоелектричні параметри приповерхневих шарів. Встановлено, що конденсат характеризується стабільним n-типом провідності і має місце дифузне розсіювання носіїв на поверхні, що зумовлює значне зменшення по відношенню до об’єму плівок величини рухливості, питомої електропровідності та зростання коефіцієнта Зеєбека.

Ключові слова


парофазні конденсати PbTe-Bi2Te3; поверхня слюди; термоелектричні параметри приповерхневих шарів.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Шперун В.М., Фреїк Д.М., Запухляк Р.І. Термоелектрика телуриду свинцю та його аналогів. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 250 с.

2. Фреик Д.М., Галущак М.А., Межиловская Л.Й. Физика и технология тонких пленок. – Львов: Вища школа, 1988. – 18 с.

3. Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Межиловська Л.Й. Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у парофазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Sb2(Bi2)Te3 // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 82–89.

4. Zemel J.N. Recent developments epitaxial    IV-VI films // J. Luminescence. – 1973. – V. 7. – Р. 524–541.

5. Грин М. Поверхностные свойства твердых тел. – Москва: Мир, 1972. – 432 с.

6. Vaya P.R., Majht J., Gopalam B.S.V., Dattatrepan C. Thickness dependence of hall mobility of HWE grown PbTe films // Phys. Stat. Sol. А. – 1985. – V. 87. – Р. 341–350.

7. Зимин С.П., Горлачев Е.С. Нанострукту-рированые халькогениды свинца: монографія. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 230 c.

8. Волков С.В., Ковальчук Є.П., Огенко В.М., Решетняк О.В. Нанохімія, наносистеми, наноматеріали. – Київ: Наукова думка, 2008. – 424 с.

9. Tellier C.R., Tosser A.J., Boutrit C. The Mayadas-Shatzkes conduction model treated as a Fuchs-Sondheimer model // Thin Solid Films. – 1977. – V. 44. – Р. 201–208.

10. Petritz R.L. Theory of an experiment for measuring the mobility and density of carriers in the space-charge region of а semiconductor surface // Phys. Rev. – 1958. – V. 110. – Р. 1254–1260.
Copyright (©) 2014 D. M. Freyik, B. S. Dzundza, Ya. S. Yavorskyy, T. S. Lyuba, O. N. Matkivskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.