Copyright (©) 2012 K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, S. V. Konovalov, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.