Copyright (©) 2012 E. S. Yanovska, K. V. Ryabchenko, V. A. Tertykh, O. Yu. Kichkiruk

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0