Copyright (©) 2015 M. T. Kartel, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. А. Tarasenko

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0