Copyright (©) 2017 M. V. Ved', A. V. Karakurkchi, N. D. Sakhnenko, A. S. Gorohivskiy

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0