Copyright (©) 2018 N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0