Copyright (©) 2020 Yu. V. Таmarkina, V. M. Anishchenko, A. M. Red’ko, V. A. Кucherenko

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0