Copyright (©) 2020 V. M. Barvinchenko, N. O. Lipkovska

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0