Том 9, № 3 (2018)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.03

Зміст

Статті

V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban, S. M. Tsaryk
PDF
203-211
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF
212-227
A. P. Golovan, N. V. Borisenko, T. V. Krupskaya, V. V. Turov
PDF (Русский)
228-236
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
PDF (English)
237-250
O. I. Gichan
PDF
251-262
O. V. Savvova, G. K. Voronov, V. L. Topchiy, S. A. Ryabinin, O. I. Fesenko
PDF
263-274
N. N. Nastasiienko, B. B. Palianytsia, M. T. Kartel, M. Larsson, T. V. Kulik
PDF
275-288
K. V. Voitko, O. M. Bakalinska, M. T. Kartel
PDF (English)
289-300
R. S. Petryshyn, Z. M. Yaremko
PDF
301-312