Copyright (©) 2016 P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov