Copyright (©) 2016 O. S. Kukolevska, I. V. Siora, R. M. Chornopyshchuk, I. I. Gerashchenko