Copyright (©) 2017 P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov