Copyright (©) 2017 N. V. Roik, L. A. Belyakova, I. M. Trofymchuk, M. O. Dziazko