Copyright (©) 2018 P. V. Galiy, I. R. Yarovets', T. M. Nenchuk, P. Mazur, A. Ciszewski, O. R. Dveriy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.