Copyright (©) 2018 N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko