Copyright (©) 2019 N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko