Copyright (©) 2019 H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn