Copyright (©) 2011 D. M. Freik, B. S. Dzundza, Yu. V. Klanichka, V. V. Bachuk, Ya. S. Yavorsky

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0