Copyright (©) 2012 V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, V. M. Barvinchenko, V. V. Turov

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0