Copyright (©) 2014 I. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0