Copyright (©) 2014 O. I. Tkachuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0