Copyright (©) 2016 Yu. I. Sementsov, E. O. Kovalska, N. T. Kartel, O. Yu. Chunihin

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0