Том 7, № 2 (2016)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp07.02

Зміст

Статті

Yu. S. Dzyazko, N. A. Perlova, O. V. Perlova, V. F. Sazonova, L. N. Ponomareva, Yu. M. Volfkovich, A. V. Palchik, V. V. Trachevsky, V. N. Belyakov
PDF (Русский)
119-132
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
PDF
133-144
P. O. Kuzema, I. V. Laguta, O. N. Stavinskaya
PDF (English)
145-156
O. S. Karpenko, V. V. Lobanov, M. T. Kartel
PDF (Русский)
157-166
S. V. Snegir, V. E. Kutsenko, Y. U. Lopatina, Iu. P. Mukha, A. M. Eremenko, A. A. Marchenko
PDF
167-174
V. P. Shkilev, V. V. Lobanov
PDF (Русский)
175-185
P. O. Gentsar, S. M. Levytskyi
PDF
186-194
I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov
PDF (Русский)
195-201
Yu. I. Sementsov, E. O. Kovalska, N. T. Kartel, O. Yu. Chunihin
PDF
202-213
L. B. Lerman, L. V. Porodko
PDF (Русский)
214-224
O. S. Kukolevska, I. V. Siora, R. M. Chornopyshchuk, I. I. Gerashchenko
PDF
225-235
S. P. Turanska, A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. V. Gorobez', V. V. Turov, P. P. Gorbyk
PDF
236-245
N. I. Karas, K. A. Parshin
PDF (Русский)
246-250