Copyright (©) 2017 S. V. Khalameida, M. M. Samsonenko, J. Skubiszewska-Zięba, O. I. Zakutevskyy, L. S. Kuznetsova

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0