Copyright (©) 2017 V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, O. I. Poddubnaya, M. M. Tsyba, A. M. Puziy

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0