Том 8, № 4 (2017)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp08.04

Зміст

Статті

D. M. Haliarnyk, E. M. Demianenko, O. M. Bakalinska, T. V. Kulyk, B. B. Palyanytsya, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, M. T. Kartel
PDF (English)
357-368
D. V. Ihnatiuk, N. P. Smirnova, O. P. Linnik
PDF (English)
369-375
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. M. Makhno
PDF (English)
376-383
V. V. Galysh, M. T. Kartel, W. Janusz, E. Skwarek, A. A. Nikolaichuk
PDF (English)
384-392
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
PDF (English)
393-399
A. A. Yanovska, S. B. Bolshanina, A. S. Stanislavov, V. N. Kuznetsov, A. B. Mospan, V. Yu. Illiashenko, Yu. V. Rogulsky, Ya. V. Trofimenko, S. N. Danilchenko
PDF (English)
400-409
O. V. Kalinkevich, O. Yu. Karpenko, Ya. V. Trofimenko, A. M. Sklyar, V. Yu. Illiashenko, A. N. Kalinkevich, V. A. Baturin, S. N. Danilchenko
PDF (English)
410-415
O. V. Mykhailenko, Yu. I. Prylutskyy, I. V. Komarov, A. V. Strungar, O. O. Mykhailenko
PDF (English)
416-421
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, O. I. Poddubnaya, M. M. Tsyba, A. M. Puziy
PDF (English)
422-431
S. L. Prokopenko, G. M. Gunya, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF (English)
432-438
L. M. Soldatkina, V. O. Novotna
PDF (English)
439-447
S. M. Malovanyy, E. V. Panov, E. A. Genkina, V. A. Galaguz, T. S. Glushchak
PDF (English)
448-454