Copyright (©) 2019 Kh. V. Rymsha, M. M. Zhyhailo, O. I. Demchyna, I. Yu. Yevchuk

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0