Том 10, № 1 (2019)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp10.01

Зміст

Статті

V. A. Kucherenko, Yu. V. Таmarkina, V. A. Saberova
PDF
3-12
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
PDF (English)
13-21
N. V. Guzenko, P. Lodewyckx, K. László, M. Thommes
PDF
22-37
Kh. V. Rymsha, M. M. Zhyhailo, O. I. Demchyna, I. Yu. Yevchuk
PDF (English)
38-47
N. V. Zhdanyuk, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych
PDF
48-58
M. R. Kantserova, S. M. Orlyk, P. S. Yaremov
PDF
59-66
S. V. Prudius, N. M. Vyslogusova, V. V. Brei
PDF
67-74
M. I. Terets, E. M. Demianenko, S. V. Zhuravsky, O. A. Сhernyuk, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. I. Sementsov, L. M. Kokhtych, M. T. Kartel
PDF (English)
75-86
O. M. Gonchar
PDF
87-93
V. M. Shevchenko, N. A. Guts
PDF (English)
94-99