Том 14, № 4 (2023)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.04

Зміст

Статті

O. I. Gichan
PDF (English)
453-463
N. V. Roik, I. M. Trofymchuk, L. O. Belyakova, O. I. Oranska
PDF (English)
464-473
V. M. Gun'ko, O. K. Matkovsky
PDF (English)
474-494
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
PDF (English)
495-503
O. Yu. Semchuk, O. O. Havryliuk, A. A. Biliuk
PDF (English)
504-511
I. Rubashvili, M. Zautashvili, T. Kordzakhia, K. Ebralidze
PDF (English)
512-518
V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili
PDF (English)
519-533
Yu. V. Hrebelna, E. M. Demianenko, M. I. Terets, A. G. Grebenyuk, Yu. I. Sementsov, N. V. Sigareva, S. M. Makhno, M. T. Kartel
PDF (English)
534-545
T. V. Fesenko, I. V. Laguta, O. M. Stavinskaya, P. O. Kuzema, V. M. Anishchenko, O. I. Oranska, R. V. Ivannikov, O. A. Diyuk, I. O. Skorochod
PDF (English)
546-554
Y. A. Maletin, S. I. Chernukhin, N. G. Stryzhakova, S. G. Kozachkov
PDF (English)
555-560
N. I. Pavlyshche, A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky
PDF (English)
561-568