Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (2), 184-191.

Реологічні властивості дисперсій модифікованих триметилсилільними групами кремнеземів у вазеліновій оліїJ. V. Dranis, E. V. Goncharuk, E. F. Voronin, E. M. Pakhlov, V. N. Mishchenko, M. L. Malysheva

Анотація


Методами газо- та рідкофазного хімічного модифікування пірогенного кремнезему гексаметилдисалазаном одержано кремнеземи з різним ступенем заміщення поверхневих гідроксильних груп на триметилсилільні. З’ясовано, що ступінь модифікування поверхні кремнезему неістотно впливає на величину ефективної в’язкості суспензій в вазеліновій олії, але змінює реологічну поведінку систем. Для вихідного кремнезему спостерігається тиксотропна поведінка, але зі збільшенням ступеня модифікування поверхні триметилсилільними групами поверхні проявляються реопексні властивості систем. Ефективна в’язкість значною мірою залежить від методу модифікування: для зразків, одержаних рідкофазним методом у вазеліновій олії вона істотно менша, ніж для зразків, одержаних газофазним методом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Модифицированные кремнеземы в сорбции, катализе и хроматографии. / Под ред. Г.В. Лисичкина. – Москва: Химия, 1986. – 248 с.

Чуйко А.А., Горлов Ю.И. Химия поверхности кремнезема: строение поверхности, активные центры, механизмы сорбции. – Киев: Наукова думка, 1992. – 248 с.

Фобз К.Э., Франклин К.Р., Ширмур Т.Э. Патент № 2391663, 2005. Антиперспи-рантный аэрозольний продукт с упаковкой, обработанной от коррозии.

Кириченко О.В., Мальований М.С., Кріп І.М. Очищення природних водойм від нафтопродуктів гідрофобізованими сор-бентами // Науковий вісник України. – 2009. – Т. 19, № 11. – С. 92–94.

Кремнеземы в медицине и биологии: Сб. научных трудов / Под ред. Чуйко А.А. – Киев-Ставрополь, 1993. – 259 с.

Беликов В. Г. Фармацевтическая химия. – Москва: МЕДпресс-информ, 2007. – 624 с.

Органическая химия / Под ред Н.А. Тюкавкиной. – Москва: Медицина, 1998. – 496 с.

Круглицкий Н.Н., Агабальянц Э.Г. Методы физико-химического анализа промывоч-ных жидкостей. – Харків: Техніка, 1972. – 160 с.

Кузема П.О., Лагута І.В. Структурно-механічні властивості гідрофільно-гідрофобних кремнеземів у воді та декані // Мат. 11-й междунар. научно-методич. конф. “Технологии ХХІ века”(2004, Алушта). – С. 49–54.

Gun'ko V.M., Mironyuk I.F., Zarko V.I. et al. J. Colloid Interface Sci. 2001. 242. 90.

Круглицкий Н.Н. Очерки по физико-химической механике. – Киев: Наукова думка, 1988. – 220 с.

Гончарук О.В. , Малишева М.Л. , Зарко В.І., Гриценко В.Ф. Структуроутворення в дисперсіях пірогенного кремнезему в присутності неіндиферентних електро-літів // Наноструктурное материаловедение. – 2010. – № 2. – С. 16–23.

Вороніна O.Є., Пахлов Є.М., Малишева М.Л. ІЧ-спектральне дослідження взаємодії гексаметилдисилазану з поверхнею високодисперсного кремне-зему // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь: Зб. наук. праць. – Київ: Київський університет, 2003. – С.117–120.

Киселев А.В. , Пошкус Д.П., Яшин Я.И. Молекулярные основы адсорбционной хроматографии. – Москва: Химия, 1986. – 270 с.

Кисёлев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии. – Москва: Высш. школа, 1986. – 105 с.

Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – Москва: Химия, 1975. – 317 с.
Copyright (©) 2012 J. V. Dranis, E. V. Goncharuk, E. F. Voronin, E. M. Pakhlov, V. N. Mishchenko, M. L. Malysheva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.