Том 3, № 2 (2012)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, V. I. Zarko, E. V. Goncharuk, B. Charmas, S. V. Mikhalovski
PDF (English)
123-132
Yu. V. Tamarkina, V. A. Kucherenko, T. G. Shendrik, R. D. Mysyk, N. N. Tsyba
PDF (English)
133-141
E. M. Demianenko, N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, A. G. Grebenyuk, V. S. Kuts, V. V. Lobanov
PDF (Русский)
142-154
V. V. Turov, A. P. Ugnivenko, A. P. Golovan, V. N. Barvinchenko, V. M. Gun'ko
PDF (Русский)
155-165
I. V. Romanova, T. E. Terikovska, B. G. Mischanchuk, S. А. Kirillov, V. A. Pokrovskiy
PDF (Русский)
166-171
M. A. Nazarkovsky, E. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, E. I. Oranska, E. Skwarek, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, W. Janusz, V. M. Gun'ko
PDF (Русский)
172-177
P. S. Chukhnenko, Yu. B. Khalavka, V. G. Ivanits'ka, Z. F. Tomashik, V. M. Tomashik, I. B. Stratiychuk
PDF
178-183
J. V. Dranis, E. V. Goncharuk, E. F. Voronin, E. M. Pakhlov, V. N. Mishchenko, M. L. Malysheva
PDF
184-191
E. M. Pakhlov, V. I. Zarko, N. V. Guzenko, O. I. Oranska, E. Skvarek, W. Janusz
PDF
192-198
O. I. Zakutevskyy, T. S. Psareva, V. V. Strelko, I. Z. Zhuravlev, V. E. Khаn
PDF (Русский)
199-204
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, L. A. Davydenko, V. A. Zazhigalov
PDF
205-214
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. I. Reznik
PDF (Русский)
215-222