Copyright (©) 2013 . V. Kutarov, Yu. I. Tarasevich, E. V. Aksenenko, R. M. Dlubovskiy