Том 4, № 4 (2013)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp04.04

Зміст

Статті

V. V. Kutarov, Yu. I. Tarasevich, E. V. Aksenenko, R. M. Dlubovskiy
PDF (English)
351-357
L. I. Belchinskaya, L. A. Novikova, V. Yu. Khokhlov, J. Lu Tkhi, M. T. Kartel
PDF (English)
358-365
M. N. Doroshenko, A. I. Gerasimchuk, E. A. Mazurenko
PDF (Русский)
366-372
V. M. Bogatyrov, V. A. Pokrovskiy, B. G. Mischanchuk
PDF (Русский)
372-384
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
PDF (Русский)
385-390
R. V. Mazurenko, G. M. Gunya, S. N. Makhno, P. P. Gorbik
PDF
391-396
V. F. Gorchev, A. Yu. Chynishin, G. G. Didikin, S. E. Litvin, I. N. Andrusyshyna, I. S. Kovinsky, S. M. Romanenko
PDF (Русский)
397-405
V. V. Turov, V. M. Gun'ko, V. A. Pokrovsky, N. S. Nastasienko, N. P. Galagan
PDF (Русский)
406-419
L. I. Belchinskaya, O. Yu. Strelnikova, N. A. Khodosova, F. Ressner
PDF (Русский)
420-426
T. E. Korochkova, I. V. Shapochkina, V. M. Rozenbaum
PDF (Русский)
427-436
A. I. Markina, I. I. Gerashchenko, E. M. Pakhlov
PDF (Русский)
437-444
A. V. Semchenko, V. V Sidsky, V. B. Zaleski, V. V. Malyutina-Bronskaya, V. F. Gremenok, E. P. Zaretskаyа
PDF (Русский)
445-449
S. V. Konovalov, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna
PDF
450-456