Copyright (©) 2014 Y. M. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh