Copyright (©) 2014 O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. A. Kovbuz, L. M. Boichyshyn