Copyright (©) 2014 O. V. Goncharuk, V. I. Zarko, V. M. Bogatyrev, K. Terpiłowski, E. Chibowski