Copyright (©) 2014 I. S. Protsak, V. A. Tertykh, O. V. Goncharuk, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.