Copyright (©) 2014 G. E. Pavlyk, B. G. Mischanchuk, V. O. Pokrovskiy, I. L. Orel