Copyright (©) 2014 N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko, O. I. Oranska