Том 5, № 4 (2014)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.04

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, V. V. Turov, V. I. Zarko, O. V. Goncharuk, O. S. Remez, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba
PDF (English)
361-385
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, L. S. Dzyubenko, O. M. Shvets
PDF (English)
386-395
T. L. Rakitskaya, A. A. Ennan, A. S. Truba, S. A. Kiro, V. Y. Volkova
PDF (English)
396-403
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko, O. I. Oranska
PDF (English)
404-414
Ie. V. Pylypchuk, A. L. Petranovska, O. I. Oranska, P. P. Gorbyk
PDF (English)
415-420
M. A. Nazarkovsky, V. M. Gun'ko, G. Wójcik, B. Czech, A. Sobieszek, J. Skubiszewska-Zięba, W. Janusz, E. Skwarek
PDF (English)
421-437
V. V. Galysh, M. T. Kartel
PDF (English)
438-444
T. M. Budnyak, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska
PDF (English)
445-453
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. Ya. Brichka
PDF (English)
454-460
O. O. Gavrylyuk
PDF (English)
461-466
O. V. Severinovskaya, A. V. Mischanchuk, V. A. Trush, A. Yu. Prytula, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
PDF (English)
467-472
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. A. Tertykh, I. S. Protsak, Yu. M. Bolbukh, R. B. Kozakevych
PDF (English)
473-479
T. B. Zheplynskyy, O. K. Serkiz
PDF (English)
480-482