Copyright (©) 2015 A. G. Grebenyuk, V. N. Kaurkovskaya, V. V. Lobanov

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0