Copyright (©) 2016 I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov