Copyright (©) 2016 G. M. Bagatska, R. V. Mazurenko, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk