Copyright (©) 2017 Yu. I. Sementsov, S. N. Makhno, S. V. Zhuravsky, M. T. Kartel