Copyright (©) 2017 V. O. Kucherenko, Yu. V. Tamarkina, G. F. Rayenko