Copyright (©) 2018 N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko