Copyright (©) 2018 P. O. Kuzema, Yu. M. Bolbukh, V. A. Tertykh